תקנון ותנאי השימוש באתר

א. הגדרות:

האתר:           אתר למכירות אונליין תחת השם: http//mivchar-hapri.co.il שבבעלות ובניהול הספק כמשמעותו להלן.

הספק:           “מבחר הפרי והירק“, מס’ ע.מ. 55741326, מרח’ אבא אחימאיר 15, רמת אביב ג’, תל אביב.

המשתמש:      כל אדם ו/או גוף הנכנס לאתר ו/או מזמין בו מוצר/ים כמשמעותם להלן.

המוצרים:        המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכוללים תוצרת חקלאית טרייה, מוצרי מזון ומוצרים נלווים.       

ההזמנה:        המוצר/ים שאותם ציין המשתמש שברצונו לרכוש דרך האתר, כולל הערות שאותן הוסיף המשתמש וכל פרט אחר שפורט ע”י המשתמש.

מועד ההזמנה: המועד שבו אושרה עסקת רכישת המוצר/ים ע”י חברת האשראי, לאחר שהמשתמש השלים את פעולת ההזמנה.

מועד האספקה:          המועד שבו יסופקו המוצרים (כולם או חלקם) בכתובת כמשמעותה להלן.

הכתובת:        הכתובת שבה נקב המשתמש כיעד למסירת ההזמנה.

הטריטוריה:     שכונות בעיר תל אביב שבהן יספק הספק מוצרים שהוזמנו דרך האתר  כמפורט להלן:

כוכב הצפון, אזורי חן, מגדלי נאמן, נופי ים, שיכון למד, הגוש הגדול, צוקי אביב, אזורי חן, רמת אביב, נווה אביבים, תל ברוך, אפקה, נאות אפקה, צהלה.

ב. כללי:

 1. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הספק לבין המשתמש בכל הקשור במישרין או בעקיפין לשימוש שעושה המשתמש באתר, כולל הזמנת מוצרים, התשלום עבורם, וכו’.
 2. מטעמי נוחות, התקנון נכתב בלשון זכר, אך כל הנאמר בו מתייחס באופן שווה לגברים ולנשים כאחד.
 3. בטרם מילוי ההזמנה כמשמעותה לעיל, המשתמש יקרא בעיון תקנון זה ויאשר כי הוא מסכים לתנאי התקנון גם אם בחר שלא לקראו מטעמיו הוא.
 4. המשתמש מאשר שידוע לו והוא מסכים ש:
 5. על כל הזמנה יחול התקנון שבתוקף במועד ההזמנה כמשמעותה בסעיף ההגדרות לעיל.
 6. הספק רשאי להימנע מלספק כל הזמנה, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא, והמשתמש מאשר שהדבר ידוע לו והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק בקשר לאי הספקת הזמנה, כולה או חלקה, למעט זכותו להשבת הסכום הנומינאלי ששולם על-ידו בגין מוצרים שלא סופקו כאמור בתקנון זה.
 7. התשלום בגין הזמנות באתר הינו באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 8. בכל מקרה של אי הספקת מוצר/ים כלשהו/כלשהם שהוזמן/ו ע”י המשתמש מכל סיבה שהיא, הסעד היחיד שיעמוד למשתמש הינו השבת הסכום הנומינאלי ששולם על-ידו בגין אותו/ם מוצר/ים שלא סופק/ו.
 9. בכל מקרה שבו המשתמש יהא זכאי להשבת סכום כלשהו ששולם על-ידו, ההשבה תעשה בדרך של זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו שולם התשלום ע”י המשתמש. הספק מתחייב ליתן את הוראת הזיכוי לחברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד ההזמנה. בכפוף לכך שהספק אכן נתן את הוראת הזיכוי לחברת האשראי במועד הנ”ל (תוך 7 ימים ממועד ההזמנה), הרי שכל עיכוב בהשבת הסכום למשתמש לא יהא באחריותו של הספק ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק.
 10. בגין משלוח ההזמנה יגבה הספק דמי משלוח כמפורט בתקנון זה. דמי המשלוח יכול שיתעדכנו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שיחולו ממועד פרסומם באתר ואילך בלבד.
 11. באתרים כדוגמת אתר זה עלולות להיות תקלות העלולות לפגוע בתהליך השימוש בו (“נפילת” האתר, איטיות, התנתקות וכו’), וכן לפגוע בתהליך הכנת ואספקת הזמנות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק עקב כך, לרבות בגין הזמן שהושקע ע”י המשתמש ו/או כל נזק אחר שנגרם לו.
 12. חרף מאמצי הספק להציג מידע שלם ומדויק לגבי המוצרים, הן במלל והן בתמונות, עלולים ליפול אי-דיוקים ו/או טעויות ו/או השמטות בתום לב. הספק לא יישא באחריות כלשהי במקרים כאלה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הספק .
 13. הספק יהא רשאי לחדול באופן זמני או קבוע מהפעלת האתר בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 14. תוצרת חקלאית טרייה עלולה לאבד ממשקלה בפרק הזמן שממועד הכנת ההזמנה למשלוח ועד מועד מסירתה (ואף לאחר מכן), והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה הנוגעת לירידת משקל כאמור.
 15. הזמנה שנוקבת בכתובת שמחוץ לטריטוריה (כמשמעותה בסעיף ה”הגדרות” לעיל), לא תסופק ולא תהיה על הספק החובה להודיע על כך למשתמש.
 16. הספק יהא רשאי לשנות את תמהיל המוצרים ו/או את מחיר המוצרים באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המוצרים והמחירים יהיו אלה שבתוקף באתר במועד ההזמנה כמשמעותה סעיף ה”הגדרות” לעיל.
 17. הספק יהא רשאי לבטל הזמנה או כל חלק ממנה, במקרה בו נפלה טעות מצידו בנוגע לתיאור המוצר, מחירו, זמינותו וכיו”ב. במקרה כאמור, יודיע הספק למשתמש על דבר הטעות מיד לאחר שהתגלתה לו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, למעט זכותו להשבת הסכום ששולם על-ידו (ככל ששולם), כאמור בס”ק (ה’) לעיל.
 18. הזמנה שלא אושרה ע”י חברת האשראי תוך 24 שעות ממועד השלמת ההזמנה ע”י המשתמש באתר, לא תחול על הספק החובה לספקה. אם ההזמנה אושרה ע”י חברת האשראי לאחר חלוף 24 שעות – יהא הספק רשאי לבחור בין אספקת המוצרים (ראה פרק: הזמנה ואספקה) לבין השבת התשלום כאמור בס”ק (ה’).
 19. הפרטים שימסור המשתמש באתר יהיו אך ורק פרטיו האישיים לרבות: שמו המלא, כתובתו (כולל מספר הבית, הדירה, הכניסה, הקומה), מס’ הטלפון שלו, מס’ הווטסאפ שלו (ככל ששונה ממספר הטלפון), כתובת הדואר האלקטרוני שלו, פרטי כרטיס האשראי, וכל פרט אחר שיידרש באתר. המשתמש ימסור אך ורק את פרטיו הוא ולא ימסור פרטי צד שלישי כלשהו, ובאחריותו למסור מידע אמין ומדויק בלבד.
 20. ביטול הזמנה ייעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. מוסכם כי לאור התחייבות הספק לאספקה בלוח זמנים קצר כאמור בתקנון זה, ביטול עסקה יכול להיעשות ע”י המשתמש תוך שעה לאחר מועד ההזמנה כמשמעותו לעיל. ככל שמועד ההזמנה חל ביום שאינו יום עסקים (שבת, חג, שבתון וכו’) – ביטול עסקה יכול להיעשות עד לא יאוחר מהשעה 08:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד ההזמנה.
 21. תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד והמשתמש מאשר שידוע לו שהמוצר/ים שיסופקו לו בפועל לא יהיו אלה המופיעים בתמונות וייתכן שלא יהיו דומים להם.
 22. ההתקשרות עם הספק תעשה אך ורק בדרך המפורטת בסעיף 5 להלן.
 23. בכפוף לכל האמור בתקנון זה, כל פנייה אל הספק לרבות בעניין ביטול הזמנה (כולה או חלקה), בירור כספי או אחר, תלונה, אי-התאמה, שאלה וכיו”ב, תעשה אך ורק באמצעות פנייה בווטסאפ לטלפון מס’ 0505503407 או באמצעות דואר האלקטרוני : info@mivchar-hapri.co.il.

  ג. ההזמנה והאספקה:

 24. רכישת המוצרים דרך האתר נעשית אך ורק באמצעות ההזמנה כמשמעותה בסעיף א’.
 25. ניתן לבצע הזמנה באתר בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, בכפוף להשבתת האתר ו/או אי-פעילות מלאה או חלקית שלו עקב עבודות תחזוקה ו/או עקב תקלות ו/או שעת חירום ו/או כוח עליון. הספק יהא רשאי לשנות את מועדי פעילות האתר ללא הודעה מוקדמת.
 26. משתמש המעוניין לרכוש מוצר/ים דרך האתר, ימלא את הפרטים הנדרשים באתר, כולל פרטי המשתמש, כתובת, המשקל המבוקש (ככל שהמוצר נמכר עפ”י משקל), הכמות המבוקשת (ככל שהמוצר נרכש לפי יחידות), אמצעי התשלום, וכל פרט אחר שיפורט באתר.
 27. לא ניתן לבצע דרך האתר הזמנה שתמורתה נמוכה מ-100 ₪ לא כולל דמי משלוח (להלן: מינימום הזמנה“).
 28. כאשר מועד ההזמנה (אישור חברת האשראי להזמנה שהשלים המשתמש באתר, כאמור בסעיף ה”הגדרות”) הינו עד לשעה 14:00 בימים א’-ה’ שאינם יום חג, ערב חג, שבתון, או ערב שבתון – ההזמנה תסופק באותו היום עד השעה 20:00.
 29. כאשר מועד ההזמנה הינו לאחר השעה 14:00 ו/או שמועד ההזמנה חל ביום ו’, יום חג, ערב חג, שבתון או ערב שבתון – ההזמנה תסופק ביום העסקים הראשון שלאחר מועד ההזמנה עד השעה 12:00.
 30. ככל שהספק לא יוכל לעמוד במועדי האספקה הנ”ל מכל סיבה שהיא – הוא יודיע על כך למשתמש בהתאם לפרטים שנמסרו באתר, והמשתמש יהא רשאי לבטל את ההזמנה באותו מעמד או לתאם מועד אספקה חדש. ככל שלא יתואם בין הספק למשתמש מועד אספקה חדש, ישיב הספק למשתמש את התשלום ששולם על-ידו כאמור בסעיף 4(ה).
 31. ככל שהמשתמש מעונין במועד אספקה עתידי (שאינו כאמור בסעיף 10 לעיל), הוא חייב לציין זאת באתר וכן לתאם זאת ישירות עם הספק באמצעות הווטסאפ ולקבל את אישורו מראש ובכתב. קבלת או דחיית בקשת המשתמש נתונה לשיקול דעתו המוחלט של הספק ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 32. דמי משלוח לכתובת בטריטוריה כמשמעותה לעיל (להלן:”דמי משלוח“), יעמדו על 10 ₪ להזמנה. בהזמנה שערך המוצרים שיסופקו על-פיה בפועל לכתובת בטריטוריה יהיה גבוה מ-180 ₪ – לא ייגבו דמי משלוח.
 33. מובהר כי במקרה שתמורת ההזמנה גבוה מ-180 ₪ אך תמורת המוצרים שסופקו בפועל נמוך מסכום זה מכל סיבה שהיא – ישלם המשתמש דמי משלוח.
 34. ככל שבעקבות טעות ו/או מחדל מצד המשתמש, לרבות עקב אי-מסירת פרטים מדויקים או מספקים בנסיבות העניין ו/או היעדרות המשתמש או מי מטעמו מן הכתובת כמשמעותה בסעיף ה”הגדרות” תידרש מסירה חוזרת של המוצרים לכתובת ו/או לכתובת אחרת – המשתמש יישא שוב בדמי משלוח.
 35. ככל שהצורך במסירה חוזרת ינבע מטעות ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו – לא ישלם המשתמש דמי משלוח עבור המסירה החוזרת כאמור.
 36. ככל שהספק אינו יכול לספק למשתמש מוצר/ים שפורט/ו בהזמנה או שאינו יכול לספק את הכמות ו/או המשקל שפורט/ו בהזמנה מכל סיבה שהיא, יהא הספק אחראי להשבת הסכום ששולם עבור מוצר/ים שלא סופק/ו כאמור בסעיף 4(ה).
 37. הספק יהא רשאי לסרב לספק כל הזמנה שהוגשה דרך האתר, כולה או חלקה, כולל במקרה שההזמנה שולמה במלואה, לפי שיקול דעתו המוחלט (לרבות במקרה שהמוצר אזל ו/או שהספק אינו יכול לספקו במועד המבוקש מכל סיבה שהיא), ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הספק, בכפוף לכך שהספק מסר למשתמש הודעה על הסירוב (ללא צורך בהנמקה) בהקדם האפשרי, וכן השיב למשתמש את הסכום ששילם בגין ההזמנה או בגין המוצר/ים שסורבו באמצעות מתן הוראה לזיכוי כרטיס האשראי שלו בתוך 7 ימים ממועד ההזמנה, כאמור בסעיף 4(ה).
 38. אספקת ההזמנה תבוצע בכתובת שפורטה בהזמנה לידי המשתמש או מי מטעמו. ככל שיש קושי ו/או מגבלה למסירת המשלוח לידי המשתמש או מי מטעמו (כגון: היעדרות מן הבית, העדר שם ו/או מיספור בכתובת, שער ו/או שוער בכניסה, וכיו”ב), (להלן:”הקושי/המגבלה“) – יפרט זאת המשתמש בסעיף “הערות” שבאתר, וינחה את הספק כיצד להתגבר על הקושי/המגבלה. לא עשה כן המשתמש (או שעשה כן באופן שלא פתר את הקושי/המגבלה) – יהא הספק או מי מטעמו רשאי להשאיר את המשלוח בסמוך לכתובת או להחזיר את המשלוח לספק – הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של הספק ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הספק. במקרה של משלוח חוזר כתוצאה מכך, יחויב המשתמש בדמי משלוח כאמור בסעיף 13 לעיל.
 39. המשתמש אינו רשאי להזמין מוצר כלשהו ב”כמות מסחרית”, אלא לאחר תיאום עם הספק וקבלת אישורו בכתב. “כמות מסחרית” לעניין סעיף זה פירושה כמות העולה על 10 ק”ג ו/או 10 יחידות מאותו מוצר. הספק יהא רשאי לשנות את הגדרת הכמות המוגדרת כ”כמות מסחרית” מעת לעת לפי שיקול דעתו ו/או או להגביל את כמות הקנייה משיקולים אחרים, כגון: מחסור בשוק, ביקוש חריג וכו’ ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הספק.
 40. יודגש ש”הטריטוריה” כמשמעותה בסעיף ה”הגדרות” פירושה השכונות הבאות בעיר תל אביב:
 41. כוכב הצפון, אזורי חן, מגדלי נאמן, נופי ים, שיכון למד, הגוש הגדול, צוקי אביב, אזורי חן, רמת אביב, נווה אביבים, תל ברוך, אפקה, נאות אפקה וצהלה.
 42. במקרה חריג שבו יבקש המשתמש לספק הזמנה לכתובת שמחוץ לטריטוריה, חייב המשתמש לתאם עם הספק מראש באמצעות הווטסאפ (הן לעניין עצם קבלת ההזמנה והן לעניין גובה דמי המשלוח), ולקבל אישורו של הספק בכתב. קבלת או דחיית בקשת המשתמש נתונה לשיקול דעתו המוחלט של הספק ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 43. הזמנה שהופקדה ע”י המשתמש באתר אך לא אושרה תוך 24 שעות לאחר מכן ע”י חברת האשראי מכל סיבה שהיא, אינה מחייבת את הספק והוא רשאי להימנע מכל התייחסות אליה, למעט השבת הסכום ששולם (ככל ששולם) כאמור בסעיף 4(ה), ללא מסירת הודעה כלשהי למשתמש. למרות זאת, הספק רשאי לספק הזמנה שאושרה באיחור (לאחר חלוף 24 שעות ממועד השלמת ההזמנה באתר) בהתאם לתקנון זה לפי שיקול דעתו וללא מסירת הודעה כלשהי למשתמש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הספק.

  ד. שונות:

 44. השם “מבחר הפרי והירק“, שם המותג, סימני המסחר, אתר זה, התמונות באתר וכל קניין רוחני אחר הקשור אליהם הינם רכושו הבלעדי של הספק ואין לעשות בהם או באיזה חלק מהם שימוש כלשהו ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
 45. האתר והתכנים בו מוגנים ע”י חוקי זכויות היוצרים בישראל.
 46. לנוחות המשתמשים באתר וליצירת קשר עם הספק בכל עניין הקשור לאתר “מבחר הפרי והירק”, לרבות תקנון זה, ניתן לפנות לווטסאפ שמספרו: 0505503407 במהלך ימי העסקים הרגילים ובשעות העבודה הרגילות (ימים א’ – ה’ משעה 08:00 עד 18:00). או באמצעות דואר האלקטרוני: info@mivchar-hapri.co.il.

דילוג לתוכן